java-ja.ddd java-ja.ddd

Attendee List

Event Participants

Organizer4 people
Presenter3 people (Only connpass users are shown)

Event Attendees

Attendee List

参加枠1 Attendees 150 people
怖いもの見たさでjava-ja初参加
java-ja.dddに参加します!
ずさー
( ゚∀゚)o彡°DDD!DDD!
デュフフデュフフデュフフ
はい
DDDと聞いて、java-ja初参加を決意。
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!初参加ですがよろしくお願いします。
java-ja.dddに参加します!
初参加ですが、よろしくお願いします!
DDD! DDD! DDD!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
D・D・D!
Symfony2でDDDやってるのでこれは楽しみ。
java-ja.dddに参加します!
D・D・D! D・D・D!
java-ja.dddに参加するます
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
アッアッ
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
ぎゃっぱぎゃっぱ
よろしくおねがいします
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
Web系受託開発企業所属で、普段はRubyやPHPが多いのでJavaはあまり使いませんがDDDには非常に興味があるので参考にしたいです!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
ᐇᘸᒊᘵᙐᐍᖵᙚᕻᙅᒤᖪᙛᒗᐡᑝᙺᓿᑚᗼᘊᐏᕬᔅᗑᒹᙁᖟᒞᖮᙨᓹᑶᘲᒿᓝᕱᙏᕨᘳᔍᐏᓚᓝᙼᖌᔕᗘᙼᑿᕜᑖᘯᒩᔘᑦᖤᗤᓋᕂᖷᐈᔧᗤᖚᘔᗫᒊᐬᓮᖹᑜᐡᐡᓄᒎᙩᖮᖮᕲᕙᒴᙽᕥᐁᐞᘔᕕᔫᐎᗈᖔᒵᘯᐍᔥᗡᔭᕌᐱᓈᐙᗘᑎᗣᑪᖽᘱᒜ᙮ᙷᐈᐔᔆᐍᗾᐘᒎᒺᗽᗣᕏᒃᑲᘽᕱᔁᑡᒜᒉᙘᖙᑅᔻᑬᑧᕛᔇᕠᙉᘁᙵᗧᘇᐥᒡᕋᕭᒒᑚᖨᐴᔫᑶᗒᐷᒉᖼᙇᙜᖩᔔᗽᓞᑁᓳᖂᐜᕹᓧᘋᐚᑣᑚᓆᐖᔛᗱᓂᑟᔨᙢᒛᖢᘿᑭᔱᘅᒋᖜᖿᖞᓣᘩᕢᖴᗬᙈᙴᖐᒼᖦᑥᙧᙪᗉᑁᘯᐓᑸᒗᗊᒄᑪᗳᕐᒿᙎᖺᓝᖯᐊᙪᖰᒒᗺᐤᔹᗘᘄᕼᓬᒏᑷᙧᔒᑗᔢᙅᙾᗤᗪᖚᓇᕕᗞᒢᓈᗘᑌᒫᓢᙘᗣᐵᑧᕲᗷᔳᑟᕿᓕᙐᗮᒠᗼᑾᐇᖛᑸᒢᒧᖉᐋᕞᓹᗆᒎᕔᕋᕥᗚᑹᑪᖆᗱᔓᗆᙾᗴᔨᙹᔟᙓᗔᔎᘿᐍᖖᓐᒉᖒᘈᕞᙙᑣᙪᐵᖑᒻᖥᑴᓴᕬᙨᘅᒲᙥᑷᙇᐓᖌᖎᒰᖢᗋᕷᙻᙫᘏᕻᙪᔵ᐀ᗍᔩᕂᔜᒎᓱᕊᘅᒘᖸᐜᕚᓥᘰᖘᘸᗇᔙᘢᕀᙏᙘᖆᕵᔯᗖᖴᗘᔬᑀᑪᗩᖅᐁᔁᖤᙪᗺᙲᓊᐒᖸᙦᔁᐓᑨᖁᕣᓛᕰ·ëπ·ëí·ôÄ·îÑ·ïû·ê®·íº·ëã·ëí·ìá·êî·ì®·ì®·êÄ·ï•·ëì·ïâ·êé·ó´·òê·íë·î∏·ìï·î∏·ìÅ·ìò·ìç·ë§·ê¥·ó©·ìú·êõ·ôú·í∑·òÜ·ìç·ìù·ëâ·ïΩ·î±·ñÆ·òѷꣷëØ·ñõ·í≠·ï©·ó¥·îé·ñÉ·ìû·ñ∞·ó∂·î™·êì·ê™·ëå·îà·ë¨·êè·ë∏·ñ£·êâ·êÜ·ñµ·ìí·íõ·ó±·ôÆ·ôª·òø·ñ¶·ôº·ô§·ë´·êè·ïã·ôê·ó°·ï≠·íû·ê∫·îâ·íã·ó´·ïê·í©·ôé·ñطïù·ì†·ïö·ñç·ôå·òµ·ô©·ôâ·íå·ó™·ïà·ìù·î∞·ï•·ô£·ñ∞·ô∫·ëà·ìø·êû·óó·ëî·ñç·ñö·ìå·ëë·óª·ô≥·òÄ·ìí·î∂·êû·ìç·î±·ôÇ·ëù·ï∂·ë¢·ïó·ñ∂·òü·òë·ë™·òá·ê≥·í≠·ê§·íØ·ïã·ôá·êû·óç·íª·ìΩ·óã·íã·í†·ëå·íì·ñã·îû·êå·ê¶·ìÅ·ôÇ·òª·î™·êÖ·ëõ·òá·òù·ïù·êß·óü·í≠·íª·ïç·ì¶·ò∑·îÖ·ó©·ìÇ·íú·óù·ò∂·ñß·ô∑·îá·ê∑·ôû·ïÜ·ëΩ·ô∫·í™·ôé·ò∫·òë·ó®·ìØ·óù·ôæ·ê±·ìû·ò¶·ëî·óï·ìó·íõ·î¥·ï£·íß·óä·ñ•·í©·ïé·ñò·ò¥·ë∑·óµ·ì§·îà·ñÄ·òì·óØ·ìú·ïß·ïâ·íò·î∫·î≠·îõ·îë·ñ™·ô∂·ò•·ô±·ôù·í∫·í¢·ò™·ì£·ëÑ·ôó·ì¥·ïü·ó∫·ôï·ì•·ó¨·ïÆ·ìΩ·ê¶·ì≤·íö·ïÜ·îä·î†·ë£·í∞·í¨·òâ·îë·ò≤·ï¨·ï´·íé·ôÑ·ëô·ñó·î†·ò§·ô§·ò¨·êѷôÅ·òΩ·óº·íë·íå·î∏·ôõ·êò·îâ·î≤·ñã·ï¢·ô•·ëê·ò´·ôâ·îÇ·ó¢·ïö·ï¥·óΩ·ô∑·ô≤·î£·í•·óó·ïµ·ò≠·òô·î∂·î∞·ë´·ôà·ëì·ôú·ñá·ôì·ó≠·êë·í¶·íá·óï·ôó·ò∑·òæ·ïÇ·ôã·îï·ëò·òü·íô·íº·íå·ôπ·ôê·ó†·ïŷ붷ëÇ·ó©·ñ≠·óÉ·ó¢·îÑ·óß·òå·ôç·òë·ìæ·òµ·î≠·óó·í§·ëÅ·ëπ·êØ·ìò·ïÆ·ìÄ·ó©·ï†·ôô·êá·ñö·òó·ì§·ê±·ò§·ë™·ëí·ôç·í¥·ï¢·êë·êã·òÜ·í∏·ò£·ñà·ñë·ñù·íè·ôñ·ó£·ñä·ñø·ôõ·îã·ìé·ìå·óù·êí·ëô·ó©·ôÅ·îô·ïé·ôÜ·ë™·êë·ñû·ìñ·ê∑·óú·óê·óπ·ë°·ê™·ìØ·òä·ï≠·ï™·ôï·ë∑·òà·ì≤·óÅ·ô∑·êñ·òû·ô´·ïå·òç·ïï·ï≠·ï∞·óç·ë≠·î£·îê·íö·óî·ï¨·î∑·ëü·òØ·îç·ñ∂·ô®·ò§·ïï·îΩ·ëô·ïâ·îö·òÆ·ó§·ë®·ôÇ·ìè·òù·îû·ëâ·ï≥·ë¶·òô·î±·ó∏·óï·îü·ï©·íä·î£·ï°·îí·òá·ï∫·í®·ì±·óí·íì·ê¢·ëì·îú·ìø·ï∏·ñ¥·ñ´·ëÜ·í®·ê©·ó•·îΩ·íã·ñè·ò±·îà·óÄ·êë·ì´·ó¥·ê∑·òü·ò∂·óø·êá·òâ·íç·í®·ìñ·óç·ë¨·ôÄ·îΩ·ñû·ëè·ñ¢·ôß·íí·ê§·îé·ñ¶·ê≠·ì™·ë∫·ôÑ·îΩ·í∏·óØ·ê©·ñØ·ê∑·ñö·îé·í∂·ò∫·îß·ñ∑·êê·ò§·ò¶·òö·ì≤·ë†·òß·í©·ò©·íä·óî·ïú·îö·ìà·ëÆ·ê™·óà·ì™·òæ·îø·ìú·ê≤·îπ·ô£·ï†·í†·îØ·ñ∂·î¢·îÖ·í´·óÖ·ì≥·î¶·îû·ô∂·ïù·ëÆ·ôª·îã·íñ·ëÜ·ô£·ñô·ñ£·î§·ñø·ô°·ô•·óπ·ëø·ñì·ëÇ·óÄ·íë·êÄ·êñ·ò≠·ëַ솷ôé·ò≤·ëµ·ì∞·ñ®·ô£·ôª·î¥·ï©·óö·ó¥·î±·óç·íß·ê∏·ó∏·óø·î≥·ó±·ñ∏·ê†·ê∏·ë∞·òÄ·ëä·ïå·ò¥·ëķꪷîî·ï±·ì•·ó§·îè·ëØ·òµ·ëÑ·êá·ëÇ·ôª·êÑ·óª·ñ•·ñ∂·óã·í∫·ïà·ïª·òª·óá·í´·íá·ò¥·í¶·ìè·ôû·òØ·îó·ê≤·òª·ñØ·ïñ·î†·ó∞·íÉ·ì™·ïß·ò∑·ñõ·ëâ·ëø·ê™·í¥·òª·ó£·óé·ëò·òï·òå·ëí·óÄ·ò≥·ëÅ·í•·ññ·ñß·ñ§·ñ±·ï®·ïΩ·ô™·ô§·ë®·ïµ·îñ·ëØ·ïô·ê¢·ïæ·ò∂·ïطﺷêè·ï´·ìí·íç·ïâ·î¨·íÆ·ïô·ñè·ôï·ëé·ë¨·ïÑ·îâ·òé·î±·ñ∂·ô∫·ëâ·ëî·êã·ó≠·îê·ó£·ôï·êÖ·íÑ·ê≠·ì¥·ëú·ññ·êõ·ìé·íâ·ïö·ïΩ·ò≤·ñ®·ò£·òè·ì£·ë°·êÖ·òè·óá·ô∑·ìá·îå·îë·ìµ·ñó·ï®·íí·îï·êª·òµ·îå·ìÉ·îÇ·ñá·êÅ·êî·ê†·ïè·íÆ·î°·ó≤·êà·î¨·ë∫·óú·ôë·êÉ·êæ·îû·ëæ·òß·ï≠·î≤·òí·î¥·êá·ïä·ñ¨·îª·òû·ò£·ôÉ·ñç·ñê·ïõ·ïï·îü·ñÄ·ñø·ë∂·êπ·í∞·î•·ê≤·ìë·ô¶·íá·ô∏·í¨·ô∂·ìó·ó¢·ë•·íø·îØ·ï≠·íó·ì¥·ï¥·ëò·ô†·ïù·ï¶·óµ·ñª·ôÄ·ò´·ñ∑·ñä·êÄ·îê·ïã·ìƷìç·ïá·ëÇ·óÄ·ìÖ·ìÅ·ôó·ìØ·ïö·ôü·ê¢·ôä·êõ·ë´·ï´·ëÑ·ñ§·ëò·î∂·ôñ·ë∞·ë©·ìí·íÆ·êπ·ïô·ôä·ëú·òØ·êå·îø·ï∑·òî·ëö·íã·ñù·ëå·ë¶·òÑ·î∞·ôè·ïÑ·ì∫·í™·ëπ·ìî·ôæ·î°·ôá·óæ·íâ·íá·óÅ·ó®·ñΩ·ñ§·êñ·ñê·ëó·ôè·î®·íé·ë¥·êÇ·ëè·ïë·ñä·òù·ìØ·óè·óã·ñÑ·òò·í§·ìÉ·ëü·ïë·ï∞·óë·òë·îü·ëº·òõ·îå·ëã·ôì·ó´·óó·ìÖ·í∞·ó§·ëà·ñé·ìπ·ôå·óß·í∫·ôî·ïÅ·êÆ·íë·ôä·ïñ·êª·ñɷñó·ë≥·ìë·ó¥·ò®·ìü·íú·òÄ·ï∂·ò£·óª·ïç·îÆ·òë·í©·ôÖ·íû·ì´·íæ·ë±·íá·ê≠·ñò·ôà·ó∏·ì£·ô®·íÄ·êæ·ï∂·ñÑ·íì·ñæ·ñÖ·í£·ë¶·íõ·î¥·ôá·î¢·ôé·êæ·ñΩ·ïÇ·íè·êê·îÜ·êî·ì¨·ó≤·ï©·ê∫·ëø·ñØ·ò±·ï™·ñº·ëî·î±·íí·í±·í•·òǷñØ·ì∫·ìπ·ò°·îë·êù·ïù·ôè·í°·òº·ñë·ë™·óã·ïà·òò·íâ·òπ·ô∂·íû·î≥·êª·ñ£·ñµ·ô•·î∂·ëñ·ôâ·í¢·îë·ï≥·ëõ·êå·òã·ê∫·ê£·ì∑·êì·ï∏·íà·êÇ·ó±·óí·ôü·êß·ìπ·ë§·ïè·óµ·ë∏·íå·ó∞·ñç·ó°·ìÅ·ñî·ë∫·òø·îº·ëã·ìΩ·ñô·ñ®·ëÅ·óç·ï¶·òΩ·ê∞·óù·ñô·ñµ·òï·î¥·óé·ïÇ·óµ·ñ∏·îÑ·ëÄ·ê™·ó≥·ñ°·íâ·ìî·ë≤·òµ·íÉ·ñ¶·òä·ë∫·ëö·ïé·òÇ·ñπ·ìë·îà·ô¥·ëé·êô·êå·îõ·íÜ·êö·óÖ·ìü·ì´·ìÖ·ï°·ìü·ó∞·ô°·ìŷêâ·ôê·ìµ·ñï·ô¨·ï≠·ìÑ·ïø·í•·ëè·îÑ·òù·ê∂·ìè·ïÑ·ô¨·ê¶·ë≤·ëÜ·ñü·î´·ïê·ò£·ê†·ì∑·òÄ·òß·ò´·ëå·ïú·ñ£·ó®·ìÖ·ñ°·ó∑·ì®·òé·î¥·ñò·î∞·ïì·ëÖ·òø·ïø·îæ·ëî·ñµ·óö·óç·ë∫·ïÆ·îõ·íõ·ï™·ôº·ïÖ·ñÑ·ëØ·ëñ·ïá·ô±·ïú·êØ·òæ·ó´·íØ·îï·ìæ·ìÄ·ôç·òÑ·óè·ïó·íÖ·ìí·óª·êç·ë∑·ò≤·ï®·íç·ó¥·ê∑·îï·ôò·ìò·ìû·ì•·íÅ·ëæ·ò¥·êï·íó·ïë·ëÖ·óö·ó∑·ïæ·óë·îà·ì†·ìù·ò¶·ëµ·ì¢·ò†·ó•·ôò·ìª·ñΩ·êà·îπ·óû·ó∏·ïá·î¥·íÜ·ìã·ñ£·ïë·ò®·ôº·ë™·îæ·íÜ·î°·êî·íä·êæ·ôÆ·ëø·í†·ì™·îï·ê§·îÉ·ï∫·ô±·ìÑ·óô·ë´·êê·î∫·êº·êø·ò≤·îü·ê∂·ôî·ê§·îó·ïµ·ëî·óë·ëÉ·ëÄ·îâ·ò∏·íó·îª·ïØ·í∫·ïâ·ì∂·îñ·ôü·ïõ·ëó·í¨·ôΩ·ôã·ëç·êá·ïé·ìÖ·ò∏·îé·ñ†·ñò·îí·ïå·ìç·ñǷ놷êÇ·ë≤·êÖ·êï·îö·ìÆ·ëÅ·ìÅ·ëì·ñ≥·ñç·î∫·ôà·êø·êÉ·ò≠·êπ·ê´·ñó·îã·íå·ó∞·îô·ìÑ·ò∏·ô∂·êû·ô≠·òä·ïº·òæ·ì∞·ô®·ñ©·îå·êß·îø·ó∞·ñø·ê∂·ô°·ìÖ·í∂·ô®·êè·ì≤·ôú·ë≥·êà·îé·íã·ï∏·òÄ·î°·ñ≥·ïô·íµ·íó·êπ·ñπ·ìò·óº·ôØ·ë∑·ïΩ·ïß·êØ·ò≤·ê±·ôÆ·òñ·ò¶·ïé·î¢·ë∫·ïô·ñï·íù·íá·ôô·ëÖ·óõ·î≥·ë®·ìü·ï≠·ê±·íÑ·ñ®·òַ쪷ôπ·òÅ·óø·ï®·ìÅ·êì·ë£·ë≠·êç·íØ·ê±·ôõ·ôì·òû·êø·î¢·ò¢·ìß·ñø·ìâ·ê¥·ëã·òù·óú·ê∂·ìê·ñò·óπ·êé·ñ±·ò•·ìø·óä·íª·î£·ë≠·ñÖ·ô∞·í°·êå·ô¶·íë·ëä·îî·ïط궷ïÖ·ô§·ô±·ô¥·ñ®·òú·ì¶·ìÅ·ëõ·íª·í∞·êá·ì¶·óÇ·ìÉ·ì•·ëÉ·ôú·ëç·í∫·îÅ·ëñ·êà·ó†·òì·ñ∫·ñ¨·ïå·óà·ñÉ·óì·î∫·ôí·òå·êç·ëÆ·êë·ñ±·óª·óå·ï§·ìë·ñ©·óÇ·ïá·îÆ·ôâ·ï©·î´·ñ∏·îµ·êö·ìª·ê£·ì£·îò·óõ·ôà·êö·ñ±·ê≠·ó®·ìª·ô∂·êø·ôµ·ëö·ô∏·óô·ï¶·ï≠·îª·ê´·ëâ·ïì·êí·ñ¶·ò§·ë©·ôì·ïñ·ê∞·ï´·ñ¢·îÄ·êï·ñµ·ìõ·íæ·îÉ·ìõ·ó∞·óª·óî·í•·í§·óí·ó¥·íà·ì∫·ï∂·ì°·ìɷꥷôæ·óü·ôº·ê¢·êú·ïê·òß·ë°·íπ·ò©·ëò·ëä·ìπ·òú·ï®·îó·ôÅ·ôº·ïß·îú·óõ·ô∞·òå·ñä·ï¢·îº·êÜ·íå·îò·ôê·ôå·ô±·îæ·ï¶·í¨·ì∂·î§·ò¶·íå·ôì·ïä·ê¶·êô·ïº·ï≥·ê≠·ó§·òÅ·ò∏·ïÖ·ôÑ·íù·ë≤·ñɷﴷꢷìâ·íº·ì§·îπ·êû·îù·î™·ëà·ñò·ìº·ó¥·îæ·í¥·ê£·êÜ·òì·ñà·ïî·ñè·ïÖ·óΩ·îú·ì±·íç·ôö·îá·ìó·îß·óù·ñ§·ó¨·ê∫·ëÆ·ôÑ·óø·ò±·ìÄ·ò©·ñΩ·ô≥·ô¨·ëå·ìè·óõ·íù·ïó·óó·ôî·ì™·ó´·îü·ê•·êö·êÉ·ñØ·î™·êà·óº·ïó·ï°·íâ·òô·ñü·ë°·íã·ì≤·ôó·ê±·ò¥·ïç·îå·óü·óÉ·ë´·ì™·òæ·ñÖ·ïë·ó∞·í£·í¥·ë≤·ìê·ôí·óÄ·ñì·êó·ñÄ·ïù·îַ쨷óÉ·ó©·ò¶·ïØ·òò·ïî·ñª·ò¶·îµ·ï®·ì≤·ôã·ïë·ñ§·óÑ·ô¨·íö·ê≤·ó´·íé·ô¨·ò©·ñü·ìù·êê·îï·ìß·ò∏·ô∑·ó™·êô·êñ·êµ·ë©·ìî·ôè·ò™·ïÅ·ê∞·ïî·ì†·ï©·òÉ·íµ·ìí·ôä·êɷ맷óê·êÄ·í≠·ïΩ·ï†·î±·ì∑·ñæ·ì∏·êº·òä·ô®·óã·ëñ·ñõ·òú·ï∫·íá·ô∫·òñ·ëæ·ïì·ñº·ô¥·ïñ·îú·í´·òÇ·êù·òπ·ëâ·óä·ëù·ìÉ·ìù·íï·ïô·òï·îë·î©·ëô·ê•·îÜ·ò∫·ê†·ï´·í¢·ò≥·êó·ó≥·ñú·òº·ïë·íø·ïé·ñÜ·ï≠·ìó·ëñ·ï¨·îɷ궷ê∞·ôé·ì£·óÉ·ïî·òå·ñπ·óº·ë¶·ìñ·òæ·êó·òÄ·íΩ·ô¨·òú·ïÑ·íñ·ôß·í∫·òî·óã·ï≥·óÄ·ëí·ëó·ê£·í¨·îé·ëé·ôü·ñ´·ñø·ì∑·íë·ñô·ì≤·íÅ·ñÄ·ëã·ïÜ·îü·ó≥·òâ·ëò·íì·î∏·ó™·ôî·ôæ·ñÄ·ë∞·ëÉ·ôé·êÜ·î≤·íÇ·ñ¢·ì®·ô∫·ë≤·ò∑·ëé·êÖ·ï≤·ñ¨·ôó·óπ·ìæ·ìä·òö·ïπ·òô·î§·ìë·ô®·ìº·ïî·ôܷ춷òØ·îç·íÄ·ïã·óá·ïç·ñ≤·ô§·ñà·íé·ì∫·óô·ï£·êΩ·ïê·îß·ïü·ìú·òô·ë≤·ìÅ·ô≤·óí·ïΩ·ñ¥·òî·îä·ë¢·ì®·ì¥·íط立ìÖ·ñ°·ìá·ïï·ëª·ë¨·óà·ôÅ·êå·ì∂·ìì·ôì·ê∂·ê£·îü·óö·ôû·ó∏·ñª·ëà·í¥·ê∏·ë©·ëº·êâ·òô·ìΩ·îò·ë™·ê©·ñÉ·ôÅ·ò§·ïê·î∫·ôî·òä·ìπ·ìõ·îπ·ë≤·ïè·î∞·ì®·ê§·êô·êø·îö·î™·ë°·íΩ·î¢·òü·ïà·ñ∑·óû·ô°·î™·ìÆ·ëØ·ï®·ê´·íå·ñÇ·îù·ó≥·íç·í¨·íÇ·íî·êæ·ïê·ñ´·ë£·íå·ïÉ·îâ·ëÇ·òü·íä·êØ·ñï·ïÑ·ëõ·îå·ò¨·êè·ïû·óÖ·êâ·ñ≠·êä·ñô·îÇ·í¢·ôá·îÇ·ò∏·ì≤·ñÉ·ì®·ñÜ·ñì·ñû·êÉ·êë·ñì·í¥·êÖ·ñµ·ë∏·óÉ·ïû·ì§·ôú·êù·ôà·íô·íµ·íã·ô¢·íé·óØ·íπ·ï¨·îÄ·ô¶·òÇ·ôó·ôÄ·ñ≠·ë´·ôã·ì¨·ïŷêû·òÖ·ñ¢·ì≤·ô£·ìÆ·ôú·ôî·òí·ôî·ê≤·ñú·ë∂·ê¨·ï™·ìÑ·óß·îå·ëñ·ó®·îå·íû·óü·ëΩ·êô·óî·êÖ·ë∑·òπ·ï£·ëé·óé·íº·íù·ï®·óß·í£·ñ∞·ê∂·ëØ·ï∂·ñ∏·ñè·òâ·ñã·ïê·êæ·íç·ô∂·óõ·ñÖ·ì∂·î∏·êª·ôÑ·ï®·óë·ôà·ñµ·ïß·òû·ñΩ·ëç·íõ·ïû·ñ®·ïí·ëπ·îè·ìä·ò≥·òâ·ôµ·ñî·ëÑ·êâ·êØ·ë™·ôã·ìÇ·ìê·óô·óÑ·ïé·îë·ôù·ôß·ïö·íõ·ë®·ôñ·ññ·íç·ëì·ëã·ëö·íå·óò·ò∏·ì±·ì¶·ñπ·óº·î°·êõ·ê´·ï¶·íø·òè·î≤·íá·òÆ·íë·ìé·ó†·ë¨·ìÜ·ëù·í¥·îâ·íä·ë•·ê∑·î´·ìá·ëë·í¶·ñ†·êÆ·ï≥·òö·êÅ·êõ·ñÇ·í≤·ëÇ·óÖ·ëä·ê≥·î†·í∫·ë∂·óæ·ñ•·ë≥·îç·êÇ·í±·óÖ·êä·í¢·ëã·ëª·òõ·ïº·ïª·î°·ïû·ìµ·òö·ñç·ïâ·îÜ·ó´·ñï·ó´·ïì·ñí·ëÆ·ó´·ô≠·ïã·òú·ï°·îÇ·êò·ï¢·ôÆ·ôí·ñì·êÖ·íπ·ëÖ·ëì·î¨·ó¶·ë≥·ñÖ·óÖ·ïæ·í∂·ìé·ìû·ìú·ôë·óܷ꧷ñÄ·ëû·î∂·ê†·ìÜ·ó≥·ïå·ñç·óπ·ë•·í´·ñØ·íé·òâ·ïÑ·ë≤·ìù·êü·ìÇ·òô·ì¶·òå·ôë·ï∞·ìß·ïö·ó©·ëï·ôå·óì·îï·ê≠·îö·òí·ïì·êê·êÅ·ë∂·ëØ·îü·ê≥·ìµ·ñ≥·íµ·ñö·ñë·êÇ·îæ·êö·îò·îó·ôç·òõ·óö·ôØ·óπ·ñ±·ìä·êÇ·ñ™·òª·ïà·ïΩ·í¶·ó´·ô¨·êë·ñ†·ò©·ïø·ôÜ·ññ·ïç·ëµ·ò±·ïé·îó·óØ·ï∂·ñÉ·íû·ò∂·íÅ·óø·ôß·óç·ô§·óë·íû·òç·ôö·ì´·ó¥·ë≥·ñÇ·ì´·ëë·ï∫·òò·î±·ëü·íå·ôê·êä·î•·óì·ò≤·êÑ·ïô·òó·êå·ìì·íò·íí·òê·òé·îº·ô†·ìπ·ñâ·óº·ìù·î±·ëå·ì•·ê´·ô≥·òó·ëΩ·óí·íú·ìê·òµ·ïÑ·ì©·ëü·ëô·ïç·îé·ï≤·òπ·ñù·êæ·ò©·ñ£·ï°·ëä·ò∏·í¶·ôÜ·ó°·ó®·ëÆ·ô§·ì™·êΩ·íã·ñ©·íù·ñª·íµ·î°·òÜ·ìå·ò°·ëÄ·òê·íǷﺷò∏·ì™·êÉ·ñó·óç·î°·óã·ñÉ·îÑ·ïè·òù·ñß·îÄ·ñÜ·ó™·ôó·ëµ·òá·ô≤·ôö·í∂·êç·îª·òé·ëø·ìà·ôí·ì•·êë·òØ·ô≥·ë°·ê¢·óª·ó™·ó∂·ì¨·ò∏·íø·îØ·ó≠·ëõ·í§·ê¢·ôΩ·î°·ïü·ò≤·ïÑ·òØ·ëè·êé·ôñ·ôó·ìå·í∫·óê·íØ·ìï·ìπ·îµ·ï±·íà·ìç·îú·êº·ïî·òØ·îê·ê∏·ô≥·ë™·íÇ·îö·óá·ôé·ñ¨·ï§·òû·ò∫·îé·ë°·ëÄ·òÜ·îñ·ì£·êÄ·îÑ·ëַ嘆ê∏·ñÜ·íÇ·ó†·í∞·ò´·ïô·ëØ·ôπ·ëó·ì¶·ìΩ·òà·ó≠·ëµ·ïÇ·íÑ·ò∏·ïñ·íπ·ì≤·ó¨·î†·ë§·î±·ñó·ë¢·óè·íï·ó®·ê•·íɷ쥷óô·îÅ·òç·óù·ï°·í±·ê©·íï·íî·î¶·íØ·ò°·íí·ê§·êá·ìØ·ôß·ëΩ·í¥·îé·ñ†·ëê·ñ´·ïÆ·ëë·ëñ·ñã·î≥·ëÆ·ï≥·ìÅ·ó¨·ë¨·êÇ·ëѷ쪷ñì·îÇ·òÖ·ôé·ë∑·ô§·òî·òñ·ëí·êò·êÑ·ñÉ·î•·ê∫·ëπ·òú·ïé·ôû·ôé·ô∑·ïè·íΩ·óÉ·ê≠·í¥·ì±·ëõ·ôÉ·òñ·ñÇ·ñø·ëé·ëü·í߷ëù·ôè·ì©·ìà·êÆ·òÄ·ì≤·óÑ·ì°·ó•·í¨·ê£·ôó·ìط뺷ñù·òï·ïÉ·ô±·ê∫·íì·íÄ·îö·òá·î¢·ñì·îë·ñô·ô†·êë·ì™·íÑ·ó±·ñ∂·óü·ê∏·ñ¨·ïû·î•·ó∫·ôæ·óç·êö·ì¨·ëë·ï•·ìß·íÄ·òæ·ï™·óï·êò·ë¢·ï†·ïû·îπ·ë™·î¥·óë·í©·òÄ·îµ·ôµ·êü·ëÇ·íÄ·ïå·òØ·òê·ï≤·ìè·ïΩ·ì£·ôè·êû·ìë·óΩ·óπ·íÑ·ëû·î≥·ñä·ñÅ·ñì·ë†·íë·íè·ôå·ï¢·ëÜ·î≤·ô±·í∫·ìΩ·ê∫·ñÉ·ïâ·óû·í∫·ôã·êñ·ê∫·ëõ·ïà·íø·ë©·ñõ·ôë·ïü·ì´·óå·ñö·ìé·ò≠·ìú·ïã·ï£·êÜ·ìâ·ôï·óó·ëÆ·íÖ·ñè·ñ°·ìÉ·ò¥·óô·ñÇ·í§·ñ≠·êø·îº·îΩ·òñ·ò§·î§·ìç·í¨·òé·óå·ìÑ·òķ쥷ìß·ó∏·îû·êú·ï≠·ìå·ë∫·îß·íΩ·ô§·í≤·ïº·ì´·ó¶·ñ≤·ìí·ê•·ï®·êÉ·ôπ·ï≤·ôé·îÆ·óæ·ôÇ·ñõ·í´·ò¥·ë±·îÖ·ó§·òè·í≠·ñÅ·ïá·ìÉ·êÖ·îÑ·ëÉ·îõ·ò∑·îù·ïΩ·ê¨·ìô·êñ·ì≥·óÑ·íê·ï∏·ïΩ·óå·ñ§·óç·íØ·êõ·ë®·ìæ·í≠·îø·ïñ·îÄ·ìü·ôõ·ëã·ìê·ëè·î¢·ìπ·íõ·ñî·ïÉ·ò™·ó¥·òº·óï·ôï·ë∑·ò¥·í£·ìû·òÖ·ôÄ·ó∞·ìΩ·ô§·óº·óå·òä·îæ·îß·ìî·óº·óÜ·íê·ñΩ·ñ∞·íá·ïô·ñú·ëÉ·í©·ïõ·ôµ·ê∏·ñª·ìè·íÅ·ëô·î±·ìè·ê∏·òª·ó∞·ôÖ·òª·ï°·ê©·ò∂·î®·îì·òÅ·òó·ì†·òâ·î£·ìú·ìã·ñø·ôß·êå·ïà·ó™·íØ·óõ·íØ·ò•·óö·ë≠·ëµ·ò®·íπ·ìà·ë©·ô±·êπ·ôÉ·ìé·ñ∏·ñà·ñ´·íü·ôÉ·ñ´·ó¢·ëº·ó∂·îΩ·íá·êê·óà·í¶·îæ·ò¨·ìü·êñ·ëɷ꺷ê∑·ì≥·ïø·ì™·ó≤·ïô·ñ¥·ñ¨·ò∏·îǷﺷóõ·ôú·ëÉ·êѷ亮òØ·ê∞·êπ·ô•·ëú·ìÆ·í≠·ë∫·ñá·ïå·îª·ì∑·óê·ñí·ì™·íÆ·íØ·ô¨·ôÑ·ñà·êç·íë·íâ·òö·î∂·ò¨·ôΩ·ò©·ïΩ·ëù·êá·ìÑ·í°·îó·òà·ñ∂·íá·êñ·ñæ·ìø·íó·ññ·ò†·ó∫·í™·ê¨·óî·ôº·ò†·êã·ê¶·ïï·ñ™·í©·ëØ·í©·í≠·íó·ó°·ò©·ë∫·ïô·ñæ·îå·ñ±·ëê·ôö·í•·í¨·ôé·ì¢·ñä·ïö·ôâ·ì•·î•·êó·ñá·ë
D・D・D!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
ジャジャジャバジャバジャジャバ
なんとか調整していけそう。。
java-ja.dddに参加します!
I joined java-ja.ddd!
java-ja.dddに参加します!
姉DDD
java-ja.dddに参加します!
初java-ja・・ドキドキします。
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
よろしこ。
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します
java-ja.dddに参加します!java-ja初参加
java-ja.dddに参加します!
┣゛┣゛┣゛┣゛┣゛┣゛┣゛┣゛・・・
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
More

Waitlist

参加枠1 Waitlist 49 people
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
よろしくお願いします。ここまで順番回ってくるかしら…。
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
キャンセル待ちですが
java-ja.dddに参加します!
ちょっ百行くらいにわたって
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
よろしくおねがいします
java-ja.dddに参加します!
D-D-D!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
補欠ですが参加したいです
I joined java-ja.ddd!
java-ja.dddに参加します! ケツです。
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!補欠ですが
I joined java-ja.ddd!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!キャンセル待ち100人目げとー
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
I joined java-ja.ddd!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!よろしくお願いしますー
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!
よろしくおねがいします。
java-ja.dddに参加します!
今から申し込みして繰り上がるんだろうか!!
いちおう並んでみる
java-ja.dddに参加します!
java-ja.dddに参加します!

Canceled Attendees

参加枠1 Cancel 78 people
すみません、キャンセルします。
風疹を発症しましたのでキャンセルです。すみません。
仙台からの参加は叶いませんでした。残念です。
仕事でいけなくなってしまいました。。。
風邪で行けなくなりました。レポート期待しています
直前ですいません
体調不良につきキャンセルします(>_<)申し訳ありません
申し訳ございませんが諸事情のためキャンセルさせていただきます
外せない急用が><;
すみません都合つかなくなりました><
申し訳ありません。食あたりしました。
もともと補欠でしたがキャンセルします。
急な弔事があり、もし繰り上がっても参加できなさそうなので抜けときます。
体調不良ごめんなさい…。
たいりょくがぁ
補欠ですが。念のためキャンセルしておきます
仕事終われず。。
奥義!補欠キャンセル!!!
キャンセル待ちあきらめます。。
ダメそうなので、キャンセルします。
先ほど繰り上がったとの連絡が... スミマセン 仕事してました 行きたかったのに.... 悔やまれる そして、すみません
繰り上がりましたが、
待ちきれなかったのでキャンセル
行けなくなったので補欠状態からキャンセルします
すいません、体調を崩してしまったのでキャンセルします。
今朝になって発熱…ッ!!!
ギリギリ間に合うかと思ったんですが、仕事が終わらないのでキャンセルします
仕事の都合で行けるか微妙なのでキャンセルしておきます><
残業命令により参加できなくなりました(´・ω・`)
補欠のままなので、残念ながらキャンセルします!
多忙にてキャンセルとさせてください!
補欠でしたが、駄目そうなのでキャンセルします。
翌日の予定が土曜日朝発ではなく金曜夜発になって行けなくなりました。
補欠待ちスケジュール調整臨界。今度は早めに調整して早めに申し込む。
すみません行けなくなりましたのでキャンセります。
都合が悪くなりました。。残念ですがキャンセルします。
業務の都合で参加出来なくなりました。すいません。
申し訳ありません。仕事の都合で参加できなくなりました。
ごめんなさい。キャンセルします。行きたい勉強会の時に限ってお客様トラブルが発生しる(>_<)
補欠ですが、参加できなそうなので。
イケなくなりました><
社畜力を高めなければならないので抜けます。直前にすみません。
仕事が終わらない可能性が高いので、キャンセルします。
業務都合により参加できなくなってしまいました…すいません。
この人数では繰り上がりそうにないですね。
ごめんなさい。都合つかなくなったのでキャンセルします><
予定がかぶりました
ごめんなさい。子どもが体調を崩し、明日参加できるか怪しくなってしまったのでキャンセルします。残念。
直前に申し訳ありません.抜けられない急用が出来てしまいました.
空かないのでキャンセルします
色々あって参加できそうにないです。残念...
キャンセルします。すみません。
すいません。職場の距離的に微妙なのでキャンセルします
いろいろ予定がかぶったので泣く泣くキャンセル
すみません、MTG入っちゃいましたのでキャンセルさせてください><